Skip to content

Perfís

Os alumnos que ingresen no Instituto Teolóxico deben ser persoas que aspiran adquirir a formación intelectual e especialmente teolóxica necesaria para o exercicio do ministerio sacerdotal.

Segundo isto, poden acceder á titulación todos os alumnos que cumpran cos seguintes requisitos propios do perfil idóneo para un mellor aproveitamento dos estudos do Grao en Teoloxía:

 1. Acreditación dos estudos necesarios para o acceso á Universidade.

 2. Competencia lingüística suficiente na lingua castelá, a lingua galega e outra lingua moderna.

 3. Actitude receptiva, reflexiva e saámente crítica, a partir dos principios doutrinais do ensino da Igrexa.

 4. Capacidade para o diálogo con todas as correntes de pensamento abertas á procura da verdade.

 5. Disposición para o estudo e o traballo intelectual, xunto co desexo de profundar nos contidos do misterio cristiá.

 6. Actitude positiva ante a vocación sacerdotal en toda a súa etapa de discernimento.

Según esto, pueden acceder a la titulación todos los alumnos que cumplan con los siguientes requisitos propios del perfil idóneo para un mejor aprovechamiento de los estudios del Grado en Teología:

 1. Acreditación de los estudios necesarios para el acceso a la Universidad.
 2. Competencia lingüística suficiente en la lengua castellana, la lengua gallega y otra lengua moderna.
 3. Actitud receptiva, reflexiva y sanamente crítica, a partir de los principios doctrinales de la enseñanza de la Iglesia.
 4. Capacidad para el diálogo con todas las corrientes de pensamiento abiertas a la búsqueda de la verdad.
 5. Disposición para el estudio y el trabajo intelectual, junto con el deseo de profundizar en los contenidos del misterio cristiano.
 6. Actitud positiva ante la vocación sacerdotal en toda su etapa de discernimiento.

Os alumnos do Instituto Teolóxico que conclúen o seu programa de Grao de Teoloxía deberon adquirir unha sólida formación intelectual, que fundamente un san discernimento crítico, coa que o futuro sacerdote adhírese á Palabra de Deus, crece na súa vida espiritual e amorea recursos suficientes para o comezo do seu ministerio pastoral. Á vez, o programa debe deixar no alumno suficiente ansia de seguir profundando no estudo da Teoloxía e ciencias máis directamente auxiliares, a fin de facer permanente na súa vida a inquietude intelectual e materializala en obxectivos concretos ao longo da súa vida sacerdotal. O egresado debe adquirir, ademais, a preparación adecuada para seguir profundando no estudo da Teoloxía en graos académicos superiores.

Na primeira etapa dos estudos, o egresado debeu adquirir ampla formación cultural, humanística e filosófica, iniciándose nas linguas clásicas e modernas, e desenvolvendo aptitudes de razoamento lóxico. Na fase propiamente teolóxica, o egresado ha de adquirir un coñecemento ben articulado dos contidos máis arquitectónicos da teoloxía, sobre unha firme base nos contidos da Revelación, a Tradición e o Maxisterio, cunha familiaridade adecuada cos Pais e os grandes teólogos da historia. Á súa vez, debe coñecer tamén de modo suficiente a realidade da Igrexa, a súa realización na historia, os elementos necesarios da súa dimensión xurídica estruturante, a vida espiritual nela florecida ao longo dos séculos, e os distintos itinerarios e métodos pastorais dos que se serviu no cumprimento da súa misión. Iso implica tamén, coa iluminación da fe intelectualmente ben pensada, adquirir coñecemento dos grandes problemas do home, a actual situación histórico-relixiosa, as achegas dos pensadores relevantes na cultura humana e as correntes do saber teolóxico. Así mesmo, adquiriría unha adecuada capacitación para a convivencia, o diálogo coa cultura e o diagnóstico sereno da realidade viva da Igrexa. Sobre o conxunto do Grao, o egresado debería adquirir as habilidades seguintes:

 1. Coñecemento das fontes bíblicas, patrísticas e maxisteriais.
 2. Capacidade de aplicación e comunicación do contido desas fontes na realidade eclesial e social, e capacidade de exercicio do ministerio sacerdotal na tripla dimensión do servizo pastoral: doutrina, santificación e goberno.
 3. Capacidade para desenvolver e transmitir unha adecuada metodoloxía catequética e formativa no seo das comunidades nas que desempeñe o seu ministerio sacerdotal.
 4. Espírito creativo e iniciativa para acometer actividades pastorais impregnadas de espírito xenuinamente apostólico, en consonancia co contexto socio-cultural no que haberá de desenvolver os encargos pastorais.
 5. Sentido de responsabilidade, acendrado sentido da discreción, profundo respecto polo segredo profesional, respecto convencido ao dereito á intimidade das persoas coas que trata no cumprimento da súa función, e coherencia entre a súa vida persoal e o ministerio sacerdotal.
 6. Habilidades para a relación interpersoal, o traballo comunitario, a dirección espiritual persoal respectuosa e coherente, o desenvolvemento de tarefas de mediación e orientación persoal e social impregnadas de sentido *apostólico.
 7. Profundo respecto cara aos dereitos dos demais, comezando polos propios dos fieis cristiáns, como criterio fortemente inspirador e esixente no modo de relacionarse con eles no desempeño do seu ministerio sacerdotal.

Escríbenos